Sale
Buy 10 Best Viking Legends Ever by Michael Cox online in india - Bookchor | 9781407108261

Supplemental materials are not guaranteed for used textbooks or rentals (access codes, DVDs, CDs, workbooks).

10 Best Viking Legends Ever

Author:

Availability: Out Of Stock

10 HUY?N THO?I VIKING HAY NH?T M?I TH?I ??I ???c trình bày d??i nhi?u hình th?c khác nhau. Sau m?i huy?n tho?i l?i có nh?ng d? li?u k? thú liên quan ??n ch? ??. Trong th? gi?i c? ??i, huy?n tho?i luôn ph? bi?n ? kh?p n?i. Ngoài tác d?ng gi?i trí, nó còn giúp con ng??i tìm ra m?t ý ngh?a cho cái th? gi?i h?n ??n và ??y thù ??ch ? xung quanh. M??i huy?n tho?i r?n tóc gáy tron 10 HUY?N THO?I VIKING HAY NH?T M?I TH?I ??I ???c trình bày d??i nhi?u hình th?c khác nhau. Sau m?i huy?n tho?i l?i có nh?ng d? li?u k? thú liên quan ??n ch? ??. Trong th? gi?i c? ??i, huy?n tho?i luôn ph? bi?n ? kh?p n?i. Ngoài tác d?ng gi?i trí, nó còn giúp con ng??i tìm ra m?t ý ngh?a cho cái th? gi?i h?n ??n và ??y thù ??ch ? xung quanh. M??i huy?n tho?i r?n tóc gáy trong t?p sách này ??u k? v? nh?ng cu?c phiêu l?u c?a các v? th?n ???c ng??i Na Uy, ?an M?ch, Th?y ?i?n (B?c Âu) và Iceland th? ph?ng vào th?i k? tr??c công nguyên (CN). Nh?ng ng??i này ???c g?i chung là ng??i Viking. Su?t th?i k? ng??i Viking (hay còn g?i là ng??i Na Uy c?) hoành hành bá ??o thông qua nh?ng chuy?n ?i v? vét và c??p bóc vào kho?ng n?m 750-1050 tr??c CN, các huy?n tho?i luôn là ngu?n c?m h?ng c?a h?. Nh? lòng tin vào th?n thánh và siêu anh hùng, nh? nghe k? v? cách th?c các th?n thánh, siêu anh hùng này gi?i quy?t m?i v?n ??, h? có thêm lòng t? tin ?? ?i t?i. Gi?ng nh? v?i m?i dân t?c vào m?i th?i k? l?ch s?, tín ng??ng luôn ?óng vai trò quan tr?ng trong vi?c ?em l?i lòng can ??m ?? ??i ??u v?i m?t t??ng lai b?t ??nh. Nh?ng d? li?u k? thú sau m?i huy?n tho?i c?ng ???c h? th?ng r?t h?p lý, phân tích các y?u t? t?o nên tính h?p d?n c?a câu chuy?n làm cho ng??i ??c v?a th? giãn, v?a có thêm ki?n th?c và hình thành tính logic và h? th?ng trong t? duy ??c sách. N?i dung h?p d?n, cách trình bày hài h??c, ?a d?ng kèm tranh minh h?a vui nh?n. Sách thích h?p v?i các b?n ??c t? 10 tu?i tr? lên.

Condition Chart?

This book is out of stock

Seller: BookChor
Dispatch Time : 1-3 working days
10 HUY?N THO?I VIKING HAY NH?T M?I TH?I ??I ???c trình bày d??i nhi?u hình th?c khác nhau. Sau m?i huy?n tho?i l?i có nh?ng d? li?u k? thú liên quan ??n ch? ??. Trong th? gi?i c? ??i, huy?n tho?i luôn ph? bi?n ? kh?p n?i. Ngoài tác d?ng gi?i trí, nó còn giúp con ng??i tìm ra m?t ý ngh?a cho cái th? gi?i h?n ??n và ??y thù ??ch ? xung quanh. M??i huy?n tho?i r?n tóc gáy tron 10 HUY?N THO?I VIKING HAY NH?T M?I TH?I ??I ???c trình bày d??i nhi?u hình th?c khác nhau. Sau m?i huy?n tho?i l?i có nh?ng d? li?u k? thú liên quan ??n ch? ??. Trong th? gi?i c? ??i, huy?n tho?i luôn ph? bi?n ? kh?p n?i. Ngoài tác d?ng gi?i trí, nó còn giúp con ng??i tìm ra m?t ý ngh?a cho cái th? gi?i h?n ??n và ??y thù ??ch ? xung quanh. M??i huy?n tho?i r?n tóc gáy trong t?p sách này ??u k? v? nh?ng cu?c phiêu l?u c?a các v? th?n ???c ng??i Na Uy, ?an M?ch, Th?y ?i?n (B?c Âu) và Iceland th? ph?ng vào th?i k? tr??c công nguyên (CN). Nh?ng ng??i này ???c g?i chung là ng??i Viking. Su?t th?i k? ng??i Viking (hay còn g?i là ng??i Na Uy c?) hoành hành bá ??o thông qua nh?ng chuy?n ?i v? vét và c??p bóc vào kho?ng n?m 750-1050 tr??c CN, các huy?n tho?i luôn là ngu?n c?m h?ng c?a h?. Nh? lòng tin vào th?n thánh và siêu anh hùng, nh? nghe k? v? cách th?c các th?n thánh, siêu anh hùng này gi?i quy?t m?i v?n ??, h? có thêm lòng t? tin ?? ?i t?i. Gi?ng nh? v?i m?i dân t?c vào m?i th?i k? l?ch s?, tín ng??ng luôn ?óng vai trò quan tr?ng trong vi?c ?em l?i lòng can ??m ?? ??i ??u v?i m?t t??ng lai b?t ??nh. Nh?ng d? li?u k? thú sau m?i huy?n tho?i c?ng ???c h? th?ng r?t h?p lý, phân tích các y?u t? t?o nên tính h?p d?n c?a câu chuy?n làm cho ng??i ??c v?a th? giãn, v?a có thêm ki?n th?c và hình thành tính logic và h? th?ng trong t? duy ??c sách. N?i dung h?p d?n, cách trình bày hài h??c, ?a d?ng kèm tranh minh h?a vui nh?n. Sách thích h?p v?i các b?n ??c t? 10 tu?i tr? lên.
Additional Information
Title 10 Best Viking Legends Ever Height 12.8
Michael Cox Width 1.4
ISBN-13 9781407108261 Binding Paperback
ISBN-10 #1407108263 Spine Width
Publisher Scholastic Children's Book Pages 204
Edition Availability Out Of Stock

Goodreads reviews

Free shipping

On order over ₹599
 

Replacement

15 days easy replacement
 

9050-111218

Customer care available